آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا

نام مدیر :

آقای ابراهیم اسمعیلی

سمت :

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آمل

رزومه:

کارشناسی ارشد شیمی -مدرس نانو تکنولوژی -کارشناس و مدیر مراکز پژوهشی تحقیقاتی- عضو و دبیر اجرایی کارگروه کشوری زیست فناوری دانش اموزی


نام نماینده پارک در مرکز:

شرکت فولادین ذوب آملنام کارشناس:

آقای سید عادل آبانگاه